Tuyển dụng

Tìm theo
  • Giám đốc Kinh doanh 2020-07-27
    - Chịu trách nhiệm lập và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối (bao gồm đội ngũ bán hàng nội bộ và các đại lý) và mạng lưới khách hàng cho tất cả các dự án của Công ty;
    - Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty;
  • Chuyên viên Pháp chế 2020-08-27
    Soạn thảo, rà soát các loại văn bản pháp lý như hợp đồng, các loại giấy phép, văn bản ủy quyền, các cam kết, thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty.