Tuyển dụng

Tìm theo
 • Giám đốc Kinh doanh 2020-07-27
  - Chịu trách nhiệm lập và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối (bao gồm đội ngũ bán hàng nội bộ và các đại lý) và mạng lưới khách hàng cho tất cả các dự án của Công ty;
  - Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty;
 • Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường 2020-10-19
  - Cập nhật và phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, luật, môi trường kinh doanh lên đến biến động của ngành ĐBS,
  - Xây dựng và cập nhật dữ liệu thị trường BĐS tại các khu vực được phân công (gồm dữ liệu bất động sản, kinh tế, xã hội, luật và các yếu tố tác động đến thị trường BĐS)
 • Thư ký Ban quản lý các dự án 2020-11-24
  - Trực tiếp thực hiện nhiêm vụ hành chính văn thư của Ban QLDA
  - Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tại dự án
  - Tiếp nhận, xử lý và theo dõi các văn bản của từng dự án
  - Cập nhật thông tin và tổng hợp báo cáo của dự án